setar

آموزش  موسیقی

( مسئول آموزش تار/ سه تار: استاد حمید متبسم )

آموزش تار و سه تا ر توسط جناب آقای متبسم هر ماه  یکبار ، شنبه ها  و یکشنبه ها motabasem در کانون برگزار می شود

 

Aktuelles

Archiv