تلفن اضطرابی 112 و 110

حتما اسم و آدرس و علت تلفن زدن را بگوئید. در غیر این صورت توجه نخواهند کرد

درصورت گم کردن ویا  مفقود شدن پاسپورت و یا شناسنامه  به تلفن 115 تماس بگیرید وهمچنین برای در  خواست پاسپورت و شناسنامه

برای فرا گرفتن زبان آلمانی و دیگر زبان ها به تلفن 985750 مدرسه شبانه روزی تماس حاصل نمائید

دندان پزشک ؛ خانم مریم فراهانی تلفن 0721849005

در صورتیکه  ملیت خود را به آلمانی  بخوا هید تلفن 0711-335030- تماس نمائید

 حمام و شنا تلفن 967010 فشرباد

اداره شهرداری تلفن 1330

فرهنگ و ورزش تلفن 1334109

اداره مهاجرین تلفن 115